Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, na základě kterého je povinen Provozovatel jako správce identifikovat osoby, a v případě fyzické osoby zaznamenat tyto identifikační údaje: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

2. Provozovatel zpracovává osobní údaje osob pouze v nezbytném rozsahu za účelem dodržení své právní povinnosti, za účelem plnění smluvních závazků dle těchto Obchodních podmínek, případně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Načítám, prosím vydržte...